Integritetspolicy

SEKRETESSPOLICY
SEKRETESSUTTALANDE FÖR ALLA KUNDER
11.8.2022
I denna dataskyddsförklaring förklarar vi hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Genom att fortsätta använda webbplatsen och våra tjänster accepterar du denna integritetspolicy.
Registrator
Registrar för registret är Keiki Concept Oy (företags-ID 3225935-9)
Kontaktperson för registerärenden är: Anne Komscha-Yildiz / grundare
Keiki Concept Oy
Adress: Holperinkuja 38, 04680 Hirvihaara
Telefon: +358440388303
E-post: hej@keikiwoood.com

Kontaktuppgifter i ärenden som rör registret
Keiki kundtjänst
hej@keikiwoood.com
Telefon: +358440388303

Syfte och rättslig grund för behandling av personuppgifter
Personuppgifter behandlas för ändamål relaterade till att hantera, hantera och utveckla kundrelationer, tillhandahålla och leverera tjänster samt utveckla och fakturera tjänster. Personuppgifter behandlas också för de ändamål som krävs för att lösa eventuella klagomål och andra anspråk.
Därutöver behandlas personuppgifter i kommunikation riktad till kunder, såsom i informations- och nyhetssyfte, samt i marknadsföring, som en del i vilken personuppgifter även behandlas för ändamål relaterade till direktmarknadsföring och elektronisk direktmarknadsföring.
Kunden har rätt att vägra direktmarknadsföring riktad mot honom.
Den personuppgiftsansvarige behandlar uppgifterna själv och använder sig av underleverantörer som agerar för och för den personuppgiftsansvariges räkning i behandlingen av personuppgifter.
De rättsliga grunderna för behandling av personuppgifter är följande grunder enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (nedan även "GDPR"):
den registrerade har gett sitt samtycke till behandlingen av hans personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål (GDPR 6 art. 1.a);
behandlingen är nödvändig för genomförandet av ett avtal som den registrerade är part i, eller för genomförandet av åtgärder före avtalsslutet på begäran av den registrerade (GDPR 6 art. 1.b);
behandlingen är nödvändig för att uppfylla den registeransvariges eller en tredje parts legitima intressen (GDPR 6 art. 1.f).
Det tidigare nämnda berättigade intresset hos den personuppgiftsansvarige bygger på en meningsfull och ändamålsenlig relation mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige, vilket är en konsekvens av att den registrerade är kund hos den personuppgiftsansvarige, och när behandlingen sker. för ändamål som den registrerade rimligen kunde ha förväntat sig vid tidpunkten för insamlingen av personuppgifter och i samband med det relevanta förhållandet

Datainnehållet i registret (grupper av personuppgifter som ska behandlas)
Registret innehåller i princip följande personuppgifter om alla registrerade personer:
personens grundläggande information och kontaktinformation: förnamn, efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress;
uppgifter som rör personens företag eller annan organisation och personens befattning eller befattning. i ett företag eller en organisation;
personens tillstånd och förbud för direktmarknadsföring.

Regelbundna informationskällor
Personuppgifter samlas in från den registrerade personen själv.
Personuppgifter samlas också in och uppdateras inom gränserna för tillämplig lagstiftning från allmänt tillgängliga källor, som är relaterade till genomförandet av kundförhållandet mellan den personuppgiftsansvarige och den registrerade personen och med vilka den personuppgiftsansvarige fullgör sina skyldigheter kopplade till att upprätthålla kundrelationer.

Lagringsperiod för personuppgifter
De uppgifter som samlas in i registret bevaras endast så länge och i den utsträckning det är nödvändigt i förhållande till de ursprungliga eller förenliga ändamål för vilka personuppgifterna samlades in.
Behovet av att behålla personuppgifter bedöms vart femte år; och i alla fall kommer uppgifterna om den registrerade personen att raderas ur registret sex år efter det att den registrerade personens kundförhållande med den personuppgiftsansvarige har upphört, och skyldigheterna och åtgärderna relaterade till kundförhållandet har slutförts. Till exempel bevaras redovisningshandlingar i sex år efter räkenskapsperiodens slut.
Den registeransvarige utvärderar nödvändigheten av att lagra data regelbundet i enlighet med sin interna uppförandekod. Dessutom vidtar den personuppgiftsansvarige alla möjliga rimliga åtgärder för att säkerställa att personuppgifter som är felaktiga, felaktiga eller inaktuella i förhållande till ändamålen med behandlingen raderas eller rättas utan dröjsmål.


Utlämnande av personlig information till andra
Dina personuppgifter kan lämnas ut inom de gränser som lagen tillåter till Keiki Concept Oy:s partners, i den mån det är nödvändigt för uppdraget som kunden ger. När vi använder oss av underleverantörer eller tredje part ser vi till att deras personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.
Denna sekretesspolicy täcker endast Keiks användning av dina uppgifter, vänligen bekanta dig också med våra partners sekretesspolicy.
– Posttjänster: Posti
– Betaltjänster: PayTrail: Klarna
– Sociala medier: Facebook, Instagram, Google
Den registrerades rättigheter


Den registrerade har följande rättigheter enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning:
rätten att få bekräftelse från den personuppgiftsansvarige att personuppgifterna som rör honom eller henne behandlas eller att de inte behandlas, och om dessa personuppgifter behandlas, rätten att få tillgång till personuppgifterna och följande information : (i) syftena med behandlingen; (ii) grupperna av personuppgifter i fråga; (iii) mottagare eller grupper av mottagare till vilka personuppgifter har lämnats ut eller är avsedda att lämnas ut; (iv) om möjligt, den planerade lagringsperioden för personuppgifter eller, om det inte är möjligt, kriterierna för att fastställa denna period; (v) den registrerades rätt att begära av den registeransvarige rättelse eller radering av personuppgifter som rör honom eller henne eller att begränsa behandlingen av personuppgifter eller att invända mot sådan behandling; (vi) Rätten att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. (vii) om personuppgifter inte samlas in från den registrerade, all tillgänglig information om uppgifternas ursprung (GDPR art. 15). Dessa beskrivna grundläggande information (i)-(vii) ges till den registrerade personen med hjälp av detta formulär;
rätten att när som helst återkalla samtycke utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförs på grundval av samtycke innan dess återkallelse (GDPR art. 7);
rätten att kräva att den personuppgiftsansvarige korrigerar felaktiga och felaktiga personuppgifter som rör den registrerade utan onödigt dröjsmål samt rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade, till exempel genom att lämna en ytterligare förklaring med hänsyn till de ändamål för vilka uppgifterna behandlades (GDPR art. 16);
rätten att låta den personuppgiftsansvarige radera personuppgifterna om den registrerade utan onödigt dröjsmål, förutsatt att (i) personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål för vilka de samlades in eller för vilka de på annat sätt behandlades; (ii) den registrerade drar tillbaka samtycket som ligger till grund för behandlingen, och det finns ingen annan rättslig grund för behandlingen; (iii) den registrerade invänder mot behandlingen på grund av hans personliga speciella situation och det inte finns någon motiverad anledning till behandlingen, eller den registrerade invänder mot behandlingen för direktmarknadsföringsändamål; (iv) personuppgifter har behandlats olagligt; eller (v) personuppgifter måste raderas för att uppfylla en rättslig skyldighet som gäller för den personuppgiftsansvarige baserat på unionslagstiftning eller nationell lagstiftning (GDPR art. 17);
rätten att få den personuppgiftsansvarige att begränsa behandlingen om (i) den registrerade bestrider riktigheten av personuppgifterna, i vilket fall behandlingen är begränsad till en period under vilken den personuppgiftsansvarige kan verifiera deras riktighet; (ii) behandlingen är olaglig och den registrerade motsätter sig radering av personuppgifter och kräver istället begränsning av deras användning; (iii) den registeransvarige behöver inte längre personuppgifterna i fråga för behandlingen, men den registrerade behöver dem för att förbereda, lägga fram eller försvara ett rättsligt anspråk; eller (iv) den registrerade har invänt mot behandlingen av personuppgifter på grund av hans personliga speciella situation i avvaktan på kontroll av huruvida den registeransvariges legitima skäl ersätter den registrerades skäl (GDPR art. 18);
rätten att få de personuppgifter om honom själv, som den registrerade har lämnat till den personuppgiftsansvarige, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, samt rätten att överföra uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig utan hinder av den personuppgiftsansvarige som personuppgifterna har levererats till, om behandlingen baseras på det samtycke som avses i förordningen och behandlingen sker automatiskt (GDPR 20 art.);
rätten att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som rör honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR art. 77).
Förfrågningar om utövande av den registrerades rättigheter riktas till den personuppgiftsansvariges kontaktperson som nämns i punkt 1.


Ändringar i integritetspolicyn
Keiki förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på denna sida med publiceringsdatum. Om ändringarna i den uppdaterade beskrivningen är betydande kommer vi att meddela dem på ett synligt sätt i början av beskrivningen och på webbplatsen keikiwoood.com.